Loading...

薩克斯風小秘訣實戰篇

藉由練習推薦的歌曲 學習當中所需要的技巧來強化演奏薩克斯風的能力

薩克斯風小秘訣實戰篇 – 想你的夜(關喆)

薩克斯風小秘訣實戰篇 – Just The Way You Are (Bruno Mars)

薩克斯風小秘訣實戰篇 – 返來阮身邊 (江蕙)

薩克斯風小秘訣實戰篇 – Treasure (Bruno Mars)

薩克斯風小秘訣實戰篇 – 連名帶姓 (張惠妹)

薩克斯風小秘訣實戰篇 – Through The Fire (Chaka Khan)

薩克斯風小秘訣實戰篇 – 落雨聲 (江蕙)

薩克斯風小秘訣實戰篇 – 或對或錯 (賀一航)